રહ્યું છે મારા હૃદિયામાં રૂપ તમારું (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/04/2016 - 11:23am

રાગ - ગરબી

પદ- ૧

રહ્યું છે મારા હૃદિયામાં રૂપ તમારું. ટેક.

રૂપ તમારું એક હૃદિયામાં રાખ્યું, મેં તો બીજું સર્વે કાઢ્યું છે બારું;

જગના જીવન વાલા તમને જોઈને, વારી મનડું લોભાણું છે મારું. રહ્યું૦૧

તમ વિના શ્યામળિયા રે સ્નેહી, વાલા બીજું નથી લાગતું સારું;

દુરિજન લોક ઘોળ્યાં દાજી મરે છે, તેની ધડક હૈયામાં શીદ ધારું. રહ્યું૦૨

માથું જાતા મન માન્યા રે માવા, કેદી હેતમાંથી નવ હારું;

બ્રહ્માનંદના વાલા પ્રાણ સંગાથી, ઘડી તમને તે કેમ વિસારું. રહ્યું૦૩

 

પદ - ૨

હૈડામાં મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. ટેક.

વાલા લાગો છો લટકાળારે લાલા, મારાં નેણાં ઠરે છે ભાળી ભાળી;

આઠો પહોર આવી વસી અંતરમાં, વાલા મૂરતિ  તમારી મરમાળી.હૈ.૧

બાંધ્યા છે બાજુ કાજુ ફુલડાંની માળા,ગળે લાગે છે અતિ રૂપાળી;

મનડાં હરો છો  તમે મોરલી વજાડતાં, વળી ગાતાં નાખોછો રંગઢાળી.હૈ.

શું રે કરે સંસારીડો કુડો, મેં તો લોક લજજા સર્વે ટાળી;

બ્રહ્માનંદના વાલા  તમ સંગ રમતાં, મારે દાડી દાડી  તે દીવાળી. હૈ. ૩

 

પદ - ૩

ભુધરજી આવી મનડે અમારે તમે ભાવ્યા. ટેક.

અક્ષરાતીત અલબેલા રે, વાલા તમે અમ કારણે વ્રજ આવ્યા;

મનડાં અમારાં તમે લેવાને કાજે, માથે ફુલડાંના તોરા લટકાવ્યા. ભુ૦૧

એક ઘડી શ્યામળીયા રે સ્નેહી, વારી વિસરો નહીં વિસરાવ્યા;

સર્વે  તે લોકમાં સહું જાણે છે કાના, કંથ અમારા  તમે કાવ્યા. ભુધ૦૨

માયાના જીવ તે તો મર્મ ન જાણે, તેણે સહુ સરખા ઠેરાવ્યા;

બ્રહ્માનંદના વાલા શ્યામ ચતુરવર, જેવા છો  તેવા અમને ફાવ્યા. ભુધ.૩

 

પદ - ૪

પ્રીતમજી પ્યારા જીવું છું તમને  જોઈને. ટેક.

મુરતી તમારી મરમાળી રે, વાલા તેમાં હેતે રહી છું ચિત્ત પ્રોઈને;

તમ સાથે મારે નેણો બંધાણો, તેની ખબર નથી બીજા કોઈને. પ્રી૦ ૧

નિઃશંક થઈ માથે છેડો રે નાખ્યો, છોને કહતાં તે લોક વગોઈને;

માથા સાટે તમને વર્યા મોરારી, વારી કુળમરજાદા સર્વે ખોઈને. પ્રી૦ ૨

સમજી વિચારી મેં તો પગલાં ભર્યાં છે, ચાલી મન મતવાલી હોઈને;

બ્રહ્માનંદના વાલા તમને  જોઈને, મારું મનડું રહ્યું છે જો મોહીને. પ્રા૦ ૩

Facebook Comments