જીવન પંથ - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by Parth Patel on Wed, 16/06/2010 - 9:05am

જીવન પંથ  - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

૧. સંત સમાગમ
૨. જીવનનું લક્ષ્ય
૩. તો મોક્ષ થશે
૪. જીવન દૃષ્ટિ
૫. સેવાધર્મ

JIVAN_PANTH

01_SANT_SAMAGAM.mp3 39.6 MB
02_JIVANA_NU_LAXYA.mp3 16.8 MB
03_TO_MOX_THASE.mp3 23.9 MB
04_JIVAN_DRASHATI.mp3 41.9 MB
05_SEVADHARM.mp3 53.3 MB

જીવનનું લક્ષ્ય - JIVANA_NU_LAXYA

જીવન દૃષ્ટિ - JIVAN_DRASHATI

Facebook Comments