વિધ્નેશ ! વિધ્નચયખંડનનામધેય

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 07/02/2012 - 10:37pm

 

શ્રીગણપતિ ર્સ્તોત્રમ્

વિધ્નેશ ! વિધ્નચયખંડનનામધેય ! શ્રી શંકરાત્મજ ! સુરાધિપવન્દ્યપાદ

દુર્ગામહાવ્રતફલાખિલમંગલાત્મન્! વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક! ત્વમ્૦

સત્પદ્મરાગ મણિવર્ણ શરીરકાન્તિ : । શ્રી સિદ્ધિબુદ્ધિપરિર્ચિચિંતકુંકુમશ્રીઃ

દક્ષસ્તને વલયિતાતિમનોજ્ઞશુણ્ડો !. . . વિધ્નં૦ ૨

પાશાંકુશાબ્જપરશૂંશ્ચ દધચ્ચતુર્ભિર્દોર્ભિશ્ચ શોણકુસુમસ્રગુમાંગજાત:

સિન્દુરશોભિતલલાટ વિધુપ્રકાશો. . . વિધ્નં૦ ૩

કાર્યેષુ વિઘ્નચયભીતવિરંચિમુખ્યૈઃ । સંપૂજીત: સુરવરૈરપિ મોદકાદ્યૈઃ

સર્વેષુ ચ પ્રથમમેવ સુરેષુ પૂજયો !. . . વિધ્નં૦ ૪

શીઘ્રાંચનસ્ખલનચુંચુરવોર્ધ્વકણ્ઠ । સ્થૂલોન્દુરુદ્રવણહાસિતદેવસંઘઃ

શૂર્પશ્રુતિશ્ચ પૃથુવર્તુલતુંગતુન્દો !. . . વિધ્નં૦ ૫

યજ્ઞોપવિતપદલંભિતનાગરાજો । માસાદિપૂણ્યદદૃશીકૃતઋક્ષરાજઃ

ભક્તાભયપ્રદ ! દયાલય ! વિઘ્નરાજો !. . વિધ્નં૦ ૬

સદ્રત્નસારતતિરાજીતસત્કિરીટઃ । કૌસુમ્ભચારુવસનદ્વય  ઊર્જિતશ્રીઃ

સર્વત્રમંગલકરસ્મરણપ્રતાપો. . . વિધ્નં૦ ૭

દેવાન્તકાદ્યસુરભીતસુરાર્તિહર્તા । વિજ્ઞાનબોધનવરેણ્ય  તમોપહર્તા

આનંદિતત્રિભુવનેશ ! કુમારબંધો !. . . વિધ્નં૦ ૮

 

Facebook Comments