જનમંગલ મંત્રાર્થ - પ્રવચન સદ શાસ્ત્રી. શ્રી માધવપ્રિયદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Sat, 09/07/2011 - 9:30pm

૨ ઓક્ટોબર ૧૯૯૦ થી ૨૪ ઓક્ટોબર ૧૯૯૦ દરમ્યાન દ્વિતિય ઋષિકેશ શિબિરમાં શ્રી ૧૦૮ જનમંગલ મંત્રાર્થ ઉપર સદ શાસ્ત્રી. શ્રી માધવપ્રિયદાસજી સ્વામીએ આપેલ મનનીય પ્રવચન

JANMANGAL_MANTRARTH_1.mp3  26.1 MB
JANMANGAL_MANTRARTH_2.mp3
 66.9 MB
JANMANGAL_MANTRARTH_3.mp3
 36.4 MB
JANMANGAL_MANTRARTH_4.mp3
 112.4 MB
JANMANGAL_MANTRARTH_5.mp3
 55.4 MB
JANMANGAL_MANTRARTH_6.mp3
 156.4 MB
JANMANGAL_MANTRARTH_7.mp3
 86.6 MB
JANMANGAL_MANTRARTH_8.mp3
 124.4 MB

 

Facebook Comments