મહાસુદ-14 વ્રત (ઉપવાસ)ની પૂનમ

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 01/10/2010 - 12:28pm