જનમંગલ મહોત્સવ - શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ રાજકોટ્