આસો વદ-14 અમાસ ક્1-2 મિ. બેસે છે. જેથી દીપોત્સવી/ દીવાળી શારદા પૂજન કરવું

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 11:22am