આસો વદ-12 વાઘબારસ. પ્રદોષકાળ વખતે ધનતેરશ છે જેથી લક્ષ્મીપૂજન કરવું.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 11:15am