આસો સુદ -10. દશેરા.શ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજનો જ્ન્મોત્સવ. LIVE from Idar

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 10:49am

 શ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજનો જ્ન્મોત્સવ ૨૦૧૦ - ઈડર  Live Telecast on www.swaminarayan.in

I S S O ની સ્થાપના દિવસ