ભાદરવા સુદ - ૧૧ - એકાદશી ૨૯ ક + 6 મિ છે જેથી એકાદશી ઉપવાસ તથા વામન જયંતી ૧૨ ( બારસ ) રવિવારે કરવો.

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 07/09/2010 - 6:48pm

ભાદરવા સુદ - ૧૧  - એકાદશી ૨૯ ક + 6 મિ છે જેથી એકાદશી ઉપવાસ તથા વામન જયંતી ૧૨ ( બારસ ) રવિવારે કરવો.