ભાદરવા સુદ - ૯ - શ્રી સ્વામિનારાયણ જ્યંતી - શ્રી હરિ જયંતી

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 07/09/2010 - 6:46pm

ભાદરવા સુદ - ૯ - શ્રી સ્વામિનારાયણ જ્યંતી - શ્રી હરિ જયંતી