ભાદરવા સુદ ત્રીજ - વરાહ જ્યંતી - હરિતાલિકા વ્રત - કેવડાત્રીજ - સામવેદી શ્રાવણી

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 06/09/2010 - 4:50pm

 ભાદરવા સુદ ત્રીજ - આજે યજ્ઞોપવિત બદલાવવી.