સદગુરુ અક્ષરજીવનદાસજી સ્વામીના પત્રો - ભુજ

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 19/09/2011 - 12:54pm

સદગુરુ અક્ષરજીવનદાસજી સ્વામીના પત્રો - ભુજ 

વક્તા - પ પુ શ્રી જ્ઞાનજીવનદાસજી  સ્વામી 

 

01_Akshrjivan_swami_Bhuj_Letter.mp3

02_Akshrjivan_swami_Bhuj_Letter.mp3

 

Facebook Comments