૧૨૦. મારવાડ તથા ગુજરાતના સત્સંગી બાઇભાઇનાં નામ.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/07/2011 - 5:04pm

પૂર્વછાયો-

મોટા ભક્ત મારૂ દેશના, અને મોટાં જેનાં મન ।

સંગ કુસંગને ઓળખી, વળી થયા હરિના જન ।।૧।।

લેશ નહિ જે દેશમાં, સમજવા સુધી રીત ।

એવા દેશમાં ઉપજી, જેણે કરી હરિશું પ્રીત ।।૨।।

એવા જન પાવનનાં, કહું કાંયેક હવે નામ ।

ઉચ્ચ નીચ કુળમાં અવતરી, જેણે ભજયા સુંદરશ્યામ ।।૩।।

ચોપાઇ-

ખરા ભક્ત કહીએ ખાણ ગામે, દેવજાતિ શંભુદાન નામે ।

ઘેર લાલુબાઇ હરિજન, જેણે જન્મ્યા લાડુજી પાવન ।।૪।।

રૂડા ભક્ત છે ખીમોજીભાઇ, ઘેરે મોટાં જન મોજબાઇ ।

એહાદિ બીજા જન ગણીજે, ભલાભક્ત ખાણમાં ભણીજે ।।૫।।

ભક્ત એક છે ચેલો લુવાર, વસે તે ભીલમાલ મોઝાર ।

ક્ષત્રિ ભક્ત હેમરાજ નામે, ભજે હરિ રહે નરોલી ગામે ।।૬।।

ભક્ત કણબી દેવશી જાણીયે, દ્વિજ ચેલો ગામ ઝુઝાંણીયે ।

વાલી ગામે વસે બહુ જન, દ્વિજ વિરમ ભક્ત પાવન ।।૭।।

દ્વિજ વખતો ગામ જોધાવે, વ્યાધ મેઘરાજ ભક્ત કાવે ।

ભક્ત વખતો જાત્યે વાઘરી, રહી ઉનડિયે ભજયા હરિ ।।૮।।

ખીમો ભજે હરિ ભાવ ભલે, જાત્યે વાઘરી વસે સાયલે ।

હરિભક્ત વાઘરી ઇશરો, વસે દાસપામાં દાસ ખરો ।।૯।।

ગામ ભુકામાંહિ ભજે હરિ, ભક્ત અમરો જાત્યે વાઘરી ।

ભક્ત જોધો જન જીવીબાઇ, રહે વાઘરી ગામ દેતામાંઇ ।।૧૦।।

ભક્ત વાલો વખાણું વાઘરી, ભલી ભક્તિ પ્રભુજીની કરી ।

બાઇ રૂપા મેઘી ને કેશર, ગામ સુરાણે ભક્ત સુંદર ।।૧૧।।

ઉદો વાઘરી રહે ગામ ધાખે, મુખે સ્વામિનારાયણ ભાખે ।

ભક્ત જીવો વાઘરી વાલેરે, ભજે ભગવાન રૂડી પેરે ।।૧૨।।

ભક્ત વાઘરી પદમો નામ, ભજે હરિ રહે આકવે ગામ ।

ગામ ચોરવે જીવો વાઘરી, તજી કુળધર્મ ભજયા હરિ ।।૧૩।।

એહ આદિ વાઘરી અપાર, વસે તે મારૂ દેશ મોઝાર ।

તજી મેલી નિજકુળ રીતિ, કરી પ્રકટ પ્રભુ સાથે પ્રીતિ ।।૧૪।।

સારા ભક્ત છે શિરોઇ ગામ, કહું સાંભળજયો તેનાં નામ ।

મોટા ભક્ત છે જાત્યે લુવાર, કરૂં તેનાં નામનો ઉચ્ચાર ।।૧૫।।

દલો રતનો લખમણ લહીએ, પનો મેરામ અજબો કહીએ ।

જેઠો હદો ધન રૂપ ધીરો, મુળો પદમો હવો ને વીરો ।।૧૬।।

હદા પના આદિ બહુ ભાઇ, હવે કહું હરિજન બાઇ ।

દલુ વાલુ ઉમાંબાઇ સોનાં, લાધી મટુ ઇંદુબાઇ પુનાં ।।૧૭।।

એહાદિ બાઇ ભાઇ લુવાર, એક ભક્ત છે સવો કુંભાર ।

એહ આદિ બીજા જન સોઇ, ભજે હરિ રહે ગામ શિરોઇ ।।૧૮।।

હરિભક્ત છે પ્રેમો કુલાલ, સત્સંગી એ ગામ જવાલ ।

રૂડો રબારી નામ છે કલો, ગામ ગોયલીમાં ભક્ત ભલો ।।૧૯।।

એક ભક્ત પવિત્ર પાલીયે, તુલાધાર ઉદાર તે કહીયે ।

નામ હરિજન હેમરાજ, હરિ ભજી કર્યું નિજકાજ ।।૨૦।।

એહ આદિ મારૂ દેશમાંઇ, બીજા બહુ ભક્ત બાઇ ભાઇ ।

સરવે સોંપી તન મન ધન, કરે સ્વામી શ્રીજીનું ભજન ।।૨૧।।

હવે કહું ગુજરાતી જન, અતિ પવિત્ર ભક્ત પાવન ।

હેત પ્રીત્યે ભર્યાં જેનાં હૈયાં, પ્રેમી નેમીમાં ન જાય કહીયાં ।।૨૨।।

એવા જનનાં લખતાં નામ, મારા હૈયામાંહિ ઘણી હામ ।

સોની ભક્ત છે કસ્તુરોભાઇ, હરિજન દ્વિજ શિવબાઇ ।।૨૩।।

સાચી ભક્તિ એ સ્વામીની કરે, ભજે હરિ રહે આમનગરે ।

જન જતન બાઇ દયાળ, દ્વિજ ભક્ત રહે પેઢમાળ ।।૨૪।।

હરિભક્ત દ્વિજ ઇચ્છાબાઇ, વસે ગામ તે પોગલામાંઇ ।

દ્વિજ ભક્ત જીવી હરિજન, ગામ પિલોદરે એ પાવન ।।૨૫।।

કણબી ભક્ત ઉકોભાઇ કહીએ, તે રહે ગામ મામરોલિયે ।

પ્રેમી ભક્ત રહે પ્રાંતિગામ, દ્વિજ મયારામ કાશીરામ ।।૨૬।।

કેવળરામ નારાયણ ત્રણ, શિવો જોઇતો સ્વામીને શરણ ।

હરિભાઇ ને ગોવિંદરામ, મોતીરામ જીવરામ નામ ।।૨૭।।

એહાદિ ભક્ત દ્વિજ પાવન, હવે કહું બાઇઓ હરિજન ।

બાઇ રૂપાં ને બે ઇચ્છાબાઇ, વાલુ ત્રણ્યેને હરિશું સગાઇ ।।૨૮।।

બાઇ રામું રખું ને માણ્યક્, સોનાં નાની હિરૂ મોંઘી એક ।

ફુલબાઇ મુળીબાઇ દોય, વખત એક હરિજન સોય ।।૨૯।।

એક કહીએ દ્વિજ હરિજન, હવે કહું વણિક પાવન ।

મોટો ભક્ત છે તુલજારામ, નથુ શા ને સાકળચંદ નામ ।।૩૦।।

પીતાંબર બેચર ભગવાન, મિઠાલાલ ને હરિજીવન ।

બાઇ બેનકુંવર અંબા એક, એહાદિ હરિજન વણિક ।।૩૧।।

સોની ત્રિકમજી હરિજન, ભાટ અપરૂ બફતો પાવન ।

વીતરાગી છે અમૃતબાઇ, એહાદિ જન પ્રાંતિજમાંહિ ।।૩૨।।

કોળી ભક્ત રહે લીઓડગામ, ઉમોજી વળી વાઘજી નામ ।

હરિભક્ત છે ઝવેરભાઇ, જેની પ્રીત છે પ્રભુજીમાંઇ ।।૩૩।।

કણબી ખુશાલ બેચર નામ, બાઇ અવલ રહે સાણોદે ગામ ।

કોળી ભક્ત દયાળજી ધનોજી, છલોજી સારજી ને પનોજી ।।૩૪।।

બનોજી બાઇ અવલ ફુલ, ગામ સલકિયે ભક્ત અમુલ ।

કણબી ભક્ત ગણેશજી કહીએ, ભૂધર વિઠ્ઠલ નાનજી લહીએ ।।૩૫।।

ત્રિકમ ને શા વલભરામ, ભક્ત વખતબા વણિક નામ ।

જન રૂપાં રામુ રળિયાત, સોની જમનાં વખત દ્વિજ જાત ।।૩૬।।

એક છે રૂપાઇ નાઇ જન, એહાદિ હરિજન પાવન ।

એક લુવાર થાવર નામે, એહ આદિ હરિભક્ત દેગામે ।।૩૭।।

દ્વિજ ભક્ત છે મનછારામ, હરિ મંગળ મુળજી નામ ।

પીતાંબર આદિ ભક્ત ભાઇ, જેકુંવર જતન રામબાઇ ।।૩૮।।

એહ આદિ બાઇ ભાઇ જેહ, વસે ગામ વાસણામાં તેહ ।

મોટા ભક્ત વસે છે વેલાલ, જન જેસંગભાઇ દયાલ ।।૩૯।।

જેઠો જીજી મકોભાઇ કહીએ, અજુ વસતો મનોહર લહીએ ।

શામલ ગિરધર ને નથુભાઇ, બાઇ વખત રળિયાત બાઇ ।।૪૦।।

જીતબા તેજબા દત્તબાઇ, ભક્ત એ કણબી કુળમાંઇ ।

દ્વિજ હરિ ને અવલબાઇ, એહ આદિ છે વેલાલમાંઇ ।।૪૧।।

ક્ષત્રિભક્ત અમરસિંહ નામ, શા જેચંદ તે કુજાડ્ય ગામ ।

કણબી ભક્ત કહીેએ સુરદાસ, ભક્ત નાથે તજી જગઆશ ।।૪૨।।

દયાળજી ને દાસ ઝવેર, ક્ષત્રિ ઉમોભાઇ ને હમીર ।

એહ આદિ બીજાં બહુ જન, રહે કણભે ભક્ત પાવન ।।૪૩।।

ભક્ત અમદાવાદે અનેક, ભજે હરિ તજે નહિ ટેક ।

જીયાં વિરાજે બદરીપતિ, તિયાં સરવે જન શુભમતિ ।।૪૪।।

ભક્ત આદિ શેઠ ઇચ્છારામ, હિરાચંદ બે ભક્ત અકામ ।

મનોહર કુબેર ગોવિંદ, ગોપાલ ગોકુળ ને આનંદ ।।૪૫।।

રણછોડ ત્રિકમ બેચર, આશારામ શામળ કુબેર ।

મોહનલાલ દોલા આદિ ભાઇ, હવે કહું હરિજન બાઇ ।।૪૬।।

વ્રજકુંવર રતનબાઇ, આદિતને હરિશું સગાઇ ।

અંબા લક્ષમી ને ઠકરાણી, શામકુંવર અચરત જાણી ।।૪૭।।

એહ આદિ જે વણિક વૃંદ, એક ભક્ત છે હરગોવિંદ ।

હવે કહું દ્વિજ હરિજન, નથુ જુગલ જન પાવન ।।૪૮।।

હિંમતરામ ને જીવણરામ, હરેશ્વર ને મહાદેવ નામ ।

કાશીરામ કુબેરજી કહીએ, ગણપતરામ નામે દોય લહીએ ।।૪૯।।

આદિત ગિરધર સોમનાથ, કહું હરિજન બાઇ સાથ ।

ગંગા રેવા ને શિવકુંવર, જમના હરિ દેવ વિપર ।।૫૦।।

ક્ષત્રિ ભક્ત છે કુબેરસિંઘ, કહું કણબી ભક્ત અનઘ ।

શંભુદાસ દામોદર નામ, વાલો વજેરામ ગંગારામ ।।૫૧।।

લાલદાસ દો કેવળરામ, રણછોડ દયાળજી નામ ।

ભક્ત ભાવસિંઘજી સુધીર, પીતાંબર પાનાચંદ વીર ।।૫૨।।

પ્રેમજી ખુશાલ ભાઇચંદ, હીરો રાયજી હરગોવિંદ ।

લખો કસલો ને ગંગારામ, ભક્ત વસતો માણ્યકો નામ ।।૫૩।।

હરિભક્ત બાઇ વજી હરિ, મોટાં જન છે માનકુંવરી ।

એહાદિ ભક્ત કણબી કહીએ, સારા હરિજન સોની લહીએ ।।૫૪।।

પુરૂષોત્તમ ભક્ત મંગળ, લક્ષમીચંદ છે જન અમળ ।

હિરાચંદ આદિ ભક્ત ભાઇ, બાઇ દેવ ને દિવાળીબાઇ ।।૫૫।।

કડિયા કુબેર ને અંબારામ, ભજે હરિ જાણી સુખધામ ।

ભક્ત સુતાર છે દામોદર, હરિજન જગો ને ભૂધર ।।૫૬।।

કૃષ્ણ બેચર ને અંબારામ, હરિ આદિ જણસાળી નામ ।

એહાદિ બાઇ ભાઇ અપાર, વસે અમદાવાદ મોઝાર ।।૫૭।।

સેવે નરનારાયણ દેવ, પાડી અંતરે અલૌકિ ટેવ ।

એવા જન નિર્મળ જેહ, નાવે લખતાં લખવામાં તેહ ।।૫૮।।

પૂર્વછાયો-

ધન્ય ધન્ય એવા જનને, જેનાં હરિપરાયણ મન ।

તન ધન તૃણ તોલે ગણી, કરે સ્વામી શ્રીજીનું ભજન ।।૫૯।।

એકએકથી અધિક અંગે, પ્રેમ નિયમે પૂરણ ।

અપાર નરનારી મળી, વળી થયાં સ્વામીને શરણ ।।૬૦।।

પ્રકટ પ્રતાપ પ્રાપતિ, નહિ અમૃતપદની ઉધાર ।

એવું જાણી અંતરે, ભજે નિર્ભય થઇ નરનાર ।।૬૧।।

ઇતિ શ્રીમદેકાન્તિકધર્મ પ્રવર્તક શ્રીસહજાનંદસ્વામિશિષ્યનિષ્કુળા-નંદમુનિવિરચિતે ભક્તચિંતામણિ મધ્યે મારૂ દેશ તથા ગુર્જરદેશના હરિજનનાં નામ કહ્યાં એ નામે એકસો ને વિશમું પ્રકરણમ્ ।।૧૨૦।।