૧૧૯. દંઢાવ્ય દેશના સત્સંગી બાઇભાઇનાં નામ.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/07/2011 - 5:03pm

પૂર્વછાયો-

દાખું દાસ દંઢાવ્યના, ભક્ત અતિઘણા ભાવિક ।

દૃઢમતિ ધીરજ અતિ, જાણે સત્ય અસત્ય વિવેક ।।૧।।

તન મન ધન તુચ્છ કરી, હરિજન થયાં નરનાર ।

પ્રકટ પુરૂષોત્તમને, મળી ઉતર્યાં ભવપાર ।।૨।।

બાળ જોબન વૃધ્ધ વળી, સરવે થયાં સનાથ ।

પરા પાર પરબ્રહ્મ જે, તેહ નિરખ્યા નયણે નાથ ।।૩।।

એવા જન અનઘનાં, લેતાં નામ આવે આનંદ ।

શ્રવણ દઇ જે સાંભળે, તે વામે મહાદુઃખ દ્વંદ્વ ।।૪।।

ચોપાઇ-

મોટા ભક્ત છે મોટેરે ગામ, કણબી ભક્ત ભૂધરદાસ નામ ।

પુરૂષોત્તમ રઘો નાથજી, હાંસજી વેણીદાસ રામજી ।।૫।।

લખો લખુ ભગો પ્રભુદાસ, બાઇ કંકુયે ત્યાગી જગઆશ ।

બાઇ હરિ ને રળિયાત બાઇ, રતનબાઇ છે મોટેરામાંઇ ।।૬।।

જેઠો ભક્ત જન ગંગાબાઇ, કણબી ભક્ત કોટેશ્વરમાંઇ ।

અડાલજ માંહિ છે ચોધરી, તજી કુળ ધરમ ભજયા હરિ ।।૭।।

કણબી ભક્ત જેરામ ને લાલ, જેઠો અવિચળ પુર જમાલ ।

કણબી હરખજી પુંજો ભાટ, રહે ઉમારસદે તજી ઉચ્ચાટ ।।૮।।

દેવજાતિ તે ભક્ત છે આસો, કહીએ એહનો કલોલે વાસો ।

કણબી ભક્ત ગંગાદાસ કહીએ, નરોત્તમ વાસણજી લહીએ ।।૯।।

ભક્ત કાકુજીને કાશીદાસ, શિધરદાસનો ઓળામાં વાસ ।

રૂડાં ભક્ત છે બાઇ રતન, એહ રહે ઓળે હરિજન ।।૧૦।।

ભક્ત સુતાર જેઠો કેશવજી, કણબી કાશીદાસ ને રાયજી ।

દ્વિજ ભવાનીશંકરભાઇ, શા ઝવેર ધમાસણામાંઇ ।।૧૧।।

હરિભક્ત કોળી વાલો કહીએ, જન ગામ જલોદમાં લહીએ ।

ખાંટ ભક્ત બાદરજી જેહ, રતુજી અરજણજી તેહ ।।૧૨।।

હરિભક્ત છે હવનબાઇ, એહાદિ જન આદ્રેજમાંહિ ।

જીવી રતન ને પ્રભુદાસ, કણબી ભક્ત કોલવડે વાસ ।।૧૩।।

કણબી ભક્ત રામદાસ ભાઇ, કુબેર વસન નાની બાઇ ।

કણબી ભક્ત કહીએ મોટીબાઇ, ભક્ત ભાટ રઘો બાજીભાઇ ।।૧૪।।

દ્વિજ રૂપ રળિયાત નામ, ઠાર હરખો ઉનાવે ગામ ।

ક્ષત્રિ ભક્ત રાસોજી વખતો, ભજવા હરિ કર્યો દૃઢ મતો ।।૧૫।।

હરિજન ગલાલ સોનાર, દ્વિજ દોલી રાઇ ભાવસાર ।

એહ આદિ ભક્ત બીજા કઇ, ભજે પ્રભુ પેથાપર રઇ ।।૧૬।।

ઇચ્છો સકરો કસલો વળી, એહ આદિ જન જણસાળી ।

ભક્ત એક છે મીઠો કુંભાર, વસે વાસણ ગામ મોઝાર ।।૧૭।।

અમજે ભક્ત મુળો ચોધરી, ભજી હરિ ગયો ભવ તરી ।

પગી લાલો છેલો હરિજન, શોભાસણામાં ભક્ત પાવન ।।૧૮।।

કણબી ભક્ત કુબેર ખુશાલ, ચાંદિસણે એ ભક્ત વિશાલ ।

કણબી દેવજી રહે ગામ સોજે, ભજે પ્રભુજીને સુખ મોજે ।।૧૯।।

ઇટાદરે કણબી ગણેશ, કરે ભજન હરિનું હમેશ ।

ભક્ત સુતાર બેચર નામ, હરિજન કહીએ ગંગારામ ।।૨૦।।

દ્વિજ અંબારામ દુલભરામ, શેઠ ભકત સાંકળા બે નામ ।

પીતાંબર બેચર ઝુમખો, ભાઇચંદાદિ ભાવસાર લખો ।।૨૧।।

કણબી ભક્ત ગણેશ ને ભગો, તેલી મુળચંદે મેલ્યો દગો ।

ધનો દલોદાસ છે ચોધરી, મેલી પાપ ભજયા આપે હરિ ।।૨૨।।

ક્ષત્રિ હિંદુજી છે હરિજન, એહ આદિ પુરૂષ પાવન ।

દ્વિજ કુશળ સોના ભાવસાર, એહ બાઇઓ માણસા મોઝાર ।।૨૩।।

ભક્ત વીરો જીવણ ચોધરી, રાઠોડ વણારશી ભજે હરિ ।

ક્ષત્રિ રવોજી વોરો મિયાંજી, વસે વરસોડે કુસંગ તજી ।।૨૪।।

હરિભક્ત કિકો ભાવસાર, રહે લાખરોડ ગામ મોઝાર ।

કણબી ભક્ત ગોવિંદજી નામે, જન વસે વિજાપર ગામે ।।૨૫।।

જન જણસાળી લખા ધના, રહે રાણાસર ભક્ત પ્રભુના ।

હરિજન પ્રાગજી લુવાર, ભક્ત રહે સિંધપર મોઝાર ।।૨૬।।

કણબી ભક્ત દયાળજી જન, જેણે બહુ જીવ કર્યા પાવન ।

સતવારા પ્રાગજી ને જીવો, રેવો સાંકળો ને ભક્ત દેવો ।।૨૭।।

હરિજન વજીબાઇ એક, જેઠી વખત વજી વણિક ।

નંદબાઇ રળિયાતબાઇ, એહાદિ જન વિજાપર માંઇ ।।૨૮।।

હરિભક્ત દ્વિજ પીતાંબર, કહું કણબી ભક્ત સુંદર ।

કુબેર તુલસી ને રામજી, જીવણ નરસૈ શંકર સામજી ।।૨૯।।

કલ્યાણ જન રતનબાઇ, ભક્ત એક કણબી કુળમાંઇ ।

હેમચંદ રામચંદ જન, ભાવસાર એ ભક્ત પાવન ।।૩૦।।

હરિજન છે જગો સુતાર, દ્વિજ માનું વિહાર મોઝાર ।

આશારામ મોતી ભાવસાર, શા અંબારામ ભક્ત ઉદાર ।।૩૧।।

ભક્ત તારાચંદ નંદરામ, ભાવસાર માનું સાંકળી નામ ।

કણબી ભક્ત હરિભાઇ કહીએ, ક્ષત્રિભક્ત જલોભાઇ લહીએ ।।૩૨।।

ભક્ત દ્વિજ હુલાસ છે એક, ભજી હરિ તજી નહિ ટેક ।

એહઆદિ હરિજન જેહ, વસે ગામ ગેરિતામાં તેહ ।।૩૩।।

હરિજન દેવો સતવારો, ગામ ગવાડે ભક્ત એ સારો ।

દ્વિજ ધનજી ને રામબાઇ, ભક્ત પ્રભુના પામોલ્ય માંઇ ।।૩૪।।

ભક્ત વણારશી રાયચંદ, ભજે ભાવસાર એ ગોવિંદ ।

હરિજન એક લખીરામ, એહ જન આગલોડ્ય ગામ ।।૩૫।।

દ્વિજ મનછારામ હરિજન, રહે કડા ગામમાં પાવન ।

ક્ષત્રિ નારૂજી રતુજી નામ, ગાંગજી ને દ્વિજ શિવરામ ।।૩૬।।

અંબારામ સોની પ્રેમચંદ, એ બામણવે ભજે ગોવિંદ ।

કોળી ભક્ત જોયતો કુબોજી, રહે છાબલીયે હરિ ભજી ।।૩૭।।

ભક્ત ભાટ સાયબોજી જાણો, ગામ કૈપરમાં પરમાણો ।

વડનગરે વસે બહુ જન, ભક્ત પ્રભુના પરમ પાવન ।।૩૮।।

દ્વિજ ઉજમ મુગટરામ, સદાશિવ વનમાળી નામ ।

બેચરાદિ દ્વિજભક્ત ભાઇ, હરિજન જેઠી દોલીબાઇ ।।૩૯।।

ફુલા ઝુમખા આદિ અપાર, ભલા ભક્ત કહીએ ભાવસાર ।

ઉગરચંદ હેમચંદ દોય, વસે વડનગરે જન સોય ।।૪૦।।

સોનીભક્ત દયારામ ભાઇ, ખીમો ગોવિંદજી દલુભાઇ ।

એહઆદિ બીજા હરિજન, વસે શ્રીપોરે ભક્ત પાવન ।।૪૧।।

વડા ભક્ત છે વિશનગરે, શિશસાટાની ભક્તિ કરે ।

દ્વિજ સૂર્યરામ મોતિરામ, બળદેવ કૃષ્ણાધર નામ ।।૪૨।।

અમુલખ આદિ દ્વિજભાઇ, ઉદેકુંવર લક્ષ્મીબાઇ ।

શિવબાઇ ને ઉજળી એક, ભજયા હરિ તે કરી વિવેક ।।૪૩।।

શા જેચંદ પુંજો દયારામ, સોની પીતાંબર અંબારામ ।

હરિજન છે લાડકુંવરી, કણબી રામજી તુલસી હરિ ।।૪૪।।

સતસંગી શિલાટ સુંદર, જેઠારામ ને નામ બેચર ।

ત્રિભોવન ને અમરચંદ, હેમચંદાદિ ભજે ગોવિંદ ।।૪૫।।

ભક્ત વનમાળી ને ઉગરો, પાનાચંદ ને વારૂ ઝવેરો ।

એહ આદિ ભક્ત ભાવસાર, વસે વિશનગર મોઝાર ।।૪૬।।

કણબી ભક્ત મીઠો ને નાગજી, ગામ જાગીરે રહે હરિ ભજી ।

જેઠો પ્રેમજી ને હંસરાજ, કણબી ભક્ત જાણો જશરાજ ।।૪૭।।

દેવબાઇ નંદબાઇ કહીએ, ગામ આઇઠોરમાં એ લહીએ ।

કણબી ભક્ત છે ખુશાલભાઇ, ભજે હરિ રહે ઉપેરામાંઇ ।।૪૮।।

ઉંઝે કણબી ભક્ત નારાયણ, શામો વાલો પ્રભુપરાયણ ।

મોરાર મુળજી કામરાજ, કર્યું ગણેશ ખુશાલે કાજ ।।૪૯।।

દ્વિજ નાથો જેકુંવરબાઇ, એહ આદિ ભક્ત ઉંઝામાંઇ ।

શિતપુરમાં બાઇ ચતુરી, ભાવસાર છે ભાવની પુરી ।।૫૦।।

ચોપદાર ભગવાનભાઇ, રહ્યો સુખે સિતપુરમાંઇ ।

ભક્ત ભાવસાર દયાળજી, પુરૂષોત્તમને ભક્તિ રજી ।।૫૧।।

કણબી ભક્ત છે ઇચ્છો બેચર, ભજે હરિ છે પાટણે ઘર ।

ભક્ત ગોકળી હરખો સુંદર, ભજે હરિ રહે મુંજપર ।।૫૨।।

હરિભક્ત સોની ઇંદરજી, પાલણપુરે રહે કુસંગ તજી ।

કણબી ભક્ત ગોવિંદજીભાઇ, રહે તે ગઢ મંડાણામાંઇ ।।૫૩।।

કણબી ભક્ત કુબેર દવાડે, ભજયા હરિ ન પડ્યો પવાડે ।

દ્વિજ ભક્ત બેચર બળદેવ, રહે ધિણોજે ભજે વાસુદેવ ।।૫૪।।

નરસઇ ભક્ત ભાવસાર, મુળચંદ એ જન ઉદાર ।

દ્વિજ ભક્ત છે કશલીબાઇ, એહાદિ જન મેસાણામાંઇ ।।૫૫।।

કણબી ભક્ત દ્વારકો જીવણ, ભાટ ચતુરો રહે આંબાસણ ।

ખેંગારજી મોડજી ડુંગરજી, ભગવાન દયાળે બીક વરજી ।।૫૬।।

ખરા ક્ષત્રિભક્ત ભલભાઇ, વસે ગામ વિજાપરડામાંઇ ।

કણબી ભક્ત હિરો વેણીદાસ, રૂડા ભક્ત સિતાપુર વાસ ।।૫૭।।

ભાવસાર મેઘો કેશવજી, રહે કાલરીયે કુસંગ તજી ।

લવજી પ્રાગજી નાથોભાઇ, કહીએ કણબી ભક્ત નાથબાઇ ।।૫૮।।

એહ ભક્તિ પ્રભુજીની કરે, રહી ગામ તે ઉદલપરે ।

જીવણ નાઇ હરખો સતવારો, કણબી ભક્ત રાયચંદ સારો ।।૫૯।।

એહઆદિ ભક્ત બાઇ ભાઇ, વસે ગામ તે ખેરવામાંઇ ।

ભક્ત પ્રભુનો પુંજો પટેલ, તેહ ગામ હેબવે વસેલ ।।૬૦।।

ભક્ત દેવચંદ ભાવસાર, વસે ગામ ખરોડા મોઝાર ।

શા હરખજી માતમ ભાટ, ગામ દેવડે તજી ઉચ્ચાટ ।।૬૧।।

ભક્ત ભૂખણ મનછારામ, તુલસી ભગો ભાવસાર નામ ।

હરિજન એક જ્ઞાનબાઇ, એહાદિ જન રહે મેઉમાંઇ ।।૬૨।।

ભગો જેતસી જીવો ચારણ, એહ ભક્ત રહે દેવરાસણ ।

કણબી ભક્ત કહીએ નરહર, ભાવસાર પુંજો ને બેચર ।।૬૩।।

સાંકળા આદિ સતસંગી સઇ, વડા ભક્ત એ રહે વસઇ ।

રામજી ગણેશ ઝુમો નાગર, બાઇ સોના ભક્ત ઉજાગર ।।૬૪।।

ભક્ત માનસિંઘ કણબી કહીએ, એહાદિ જન લાંઘણોજ લહીએ ।

દ્વિજભક્ત છે ઝુમખરામ, હરિજન ગંગા ગલાલ નામ ।।૬૫।।

જીવો વસતો ને જ્ઞાનબાઇ, કણબી ભક્ત પલિયજમાંઇ ।

કોળી ભક્ત બાલ્યકદાસ કહીએ, ક્ષત્રિ કેશોજી ગોદડજી લહીએ ।।૬૬।।

મોકોજી ને કણબી ખુશાલ, ગોવિંદ નાયક મિયાં લાલ ।

એહ આદિ બીજાં બહુ જન, વસે ગામ ખોરજયે પાવન ।।૬૭।।

કણબી ભક્ત છે ભવાનીદાસ, તજી કસળજીયે જુઠી આશ ।

ગોવિંદજી જાદવજીભાઇ, બાઇયોમાં મિઠીબાઇ છે બાઇ ।।૬૮।।

દ્વિજભક્ત મોટા નાનોભાઇ, જેની કહી ન જાય મોટાઇ ।

ક્ષત્રિભક્ત છે વખતોભાઇ, એહ ભક્ત કરજીસણમાંઇ ।।૬૯।।

ક્ષત્રિ માનોજી ઉમોજી કહીએ, કણબી ગોકુળ તુલસી લહીએ ।

પુરૂષોત્તમ રબારી રતનો, ભક્ત વડુવે જાણજયો જનો ।।૭૦।।

ભક્ત મનોહર છે બ્રાહ્મણ, કણબી કુબેર જેઠો હરિશરણ ।

રાયચંદ ક્ષત્રિ આસકરણ, એહાદિ ભક્ત રહે મોખાસણ ।।૭૧।।

ઝુલાસણ માંહિ રહે ચોધરી, કઠણ ભક્તિ પ્રભુજીની કરી ।

દ્વિજ ગુલાબચંદ સુખચંદ, વલ્લભરામ જીવરામવૃંદ ।।૭૨।।

હરિજન હરિકુંવરબાઇ, એહ જન નારદીપુર માંઇ ।

કણબી ભક્ત વેણીદાસ વળી, ભાવસંગ નરોત્તમ મળી ।।૭૩।।

જતન રળિયાત વજી જન, કર્યું કણબી કુળ પાવન ।

ક્ષત્રિ ભક્ત પ્રતાપજી નામ, ઉમેદજી અગ્રોજી અકામ ।।૭૪।।

થાનોજી બનોજી હરિજન, દલુજી અમરોજી પાવન ।

શેઠ સાકળચંદ મુળચંદ, હરિજીવન અવલનંદ ।।૭૫।।

એહ આદિ ભક્ત બાઇ ભાઇ, વસે ગામ ડાંગરવામાંઇ ।

હરિજન પુરૂષોત્તમ હરખો, વાસણજી વિઠલજી નીરખો ।।૭૬।।

હીરો જેકર્ણ ને દાનસંઘ, નાથા બેચર ને હરિરંગ ।

એહાદિ ભક્ત કણબી કહીએ, રૂડા જન રાજપર લહીએ ।।૭૭।।

કણબી ભક્ત નારાયણ વસતા, ગામ રાજપરે જન છતા ।

ભગો ગણેશ કણબી વર્ણ, રૂપો સુતાર રહે નંદાસણ ।।૭૮।।

કણબી ભક્ત મોરાર જોયતો, જન નારાયણ ને વસતો ।

હરિભક્ત છે ગલાલબાઇ, એહ ગામ માથાસુલમાંઇ ।।૭૯।।

ગંગારામ ગણેશ ગોપાળ, માનો વાલો દલના દયાળ ।

કણબી ભક્ત છે ભક્તિવાલી, ભજે હરિ ગામ રહે ટુંડાલી ।।૮૦।।

કણબી ભક્ત માધવજી નામે, ભજે હરિ રહે ઇરાણે ગામે ।

કણબી ભક્ત કલો પુંજોભાઇ, ભક્ત કેવળ ને રૂપાંબાઇ ।।૮૧।।

એહાદિ ભક્ત જન દયાળ, ભજે હરિ રહે ગામ કુંડાળ ।

સોનીભક્ત દ્યાળજી મંગળ, કણબી ભાવસંગ છે અમળ ।।૮૨।।

દ્વિજ ભક્ત છે ઉમેદરામ, બાઇ એક બેનકુંવર નામ ।

ભક્ત દેવચંદ ભાવસાર, રહે ભક્ત એ કડી મોઝાર ।।૮૩।।

કણબી ભક્ત દેવકર્ણ કહીએ, સારોજન સેદરડે લહીએ ।

દ્વિજ હરિભક્ત હરિરામ, રૂડો જન જાકસણે ગામ ।।૮૪।।

ભક્ત ભાવસાર ભુલોભાઇ, અવલબા રાજપરમાંઇ ।

કણબી ભક્ત છે ગલાલબાઇ, ભજે હરિ રહે ઉભડામાંઇ ।।૮૫।।

રામજી ઘેલો કસલબાઇ, કણબી ભક્ત મનિપરમાંઇ ।

કણબી કુબેર લક્ષમીદાસ, બાઇ નાથી ભજે અવિનાશ ।।૮૬।।

દ્વિજ ભક્ત છે શંકર નામ, ભક્ત પ્રભુનો રહે ઘુમે ગામ ।

હરિજન કણબી મોરાર, સારો ભક્ત ગોકળ લુવાર ।।૮૭।।

એહાદિ જન રહે ગોધાવિયે, કહ્યા દેશમાં લેશ લાવિયે ।

કહેતાં કહેતાં થાકે વાણી મન, જેમ છે તેમ ન કહેવાય જન ।।૮૮।।

પૂર્વછાયો-

જેમ જળ અર્ણવથી, ઉપજે લહરી અપાર ।

તેમ હરિ મહા જળથી, હરિજન અપરમપાર ।।૮૯।।

અખંડ અહોનિશ ઉપજે, તેનો નવ થાય નિરધાર ।

કોણે લખ્યા કોણ લખશે, કોણ લખે છે આવાર ।।૯૦।।

ઇતિ શ્રીમદેકાન્તિકધર્મ પ્રવર્તક શ્રીસહજાનંદસ્વામિશિષ્યનિષ્કુળા-નંદમુનિવિરચિતે ભક્તચિંતામણિ મધ્યે દંઢાવ્યદેશના હરિજનનાં નામ કહ્યાં એ નામે એકસો ને ઓગણીસમું પ્રકરણમ્ ।।૧૧૯।।