૧૧૮. ભાલ દેશના સત્સંગી બાઇભાઇનાં નામ.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/07/2011 - 5:02pm

પૂર્વછાયો-

ભાખું ભક્ત હવે લના, જેનાં અતિ નિરમળ અંગ ।

સત્ય અસત્ય ને ઓળખી, વળી કર્યો જેણે સતસંગ ।।૧।।

અંતર ત્યાગી અતિઘણાં, જેણે સહેજે તજયો સ્વાદ ।

પ્રીત કરી પરબ્રહ્મશું, તજી જગતનો વિષવાદ ।।૨।।

લેતાં નામ એ જનનાં, મારે હૈયે હરખ ન માય ।

કહું સંક્ષેપે સાંભળો, સુણિ પાપ પ્રલય થાય ।।૩।।

ચોપાઇ-

ક્ષત્રિ પુંજોજી બાપુજી વર્શોભાઇ, કાયોજી અજાુબા ફુલિબાઇ ।

શા ત્રિકમ ડોસો રતનજી, કાનજી કલ્યાણજી ગગજી ।।૪।।

ભક્ત કણબી ખીમો રતનો, ઘાંચો વનમાળી ભક્ત પ્રભુનો ।

મોનો ને વળી દામો લુહાણો, એહ આદિ તે ધોલેરે જાણો ।।૫।।

દાદોચારણ શેઠ ઠાકરશી, ભજયો હરિ ગોરાસામાં વસી ।

દ્વિજ રૂગનાથ ને ત્રિકમ, જગજીવન પુરૂષોત્તમ ।।૬।।

દ્વિજભક્ત કહીએ મયારામ, એહ આદિ ભડિયાદ ગામ ।

ક્ષત્રિભક્ત એક રૂપોભાઇ, કાજુ જન કાદિપુરમાંઇ ।।૭।।

વિપ્ર વસતો જગો ઓધવજી, હિરજી પુંજો શામો ને નાથજી ।

દ્વિજ રળીયાત ગલાલબાઇ, ક્ષત્રિ હઠી હરિ અજુભાઇ ।।૮।।

કણબી ભક્ત હરજી લવજી, રણછોડ ને સોની હેમજી ।

ભક્ત માવ છે એક બારોટ, પ્રેમીભક્ત માવો પરિયટ ।।૯।।

એહઆદિ ભક્ત બાઇ ભાઇ, સારા સતસંગી ગાંફમાંઇ ।

ક્ષત્રિ ભક્ત દાદો દેશળજી, દેવબાયે લીધા હરિ ભજી ।।૧૦।।

દેવજાતિ ભક્ત દાદોભાઇ, એહ આદિ તે પિપળીમાંઇ ।

દેવજાતિ ભક્ત ખીમરાજ, આવરદાસે કર્યું નિજકાજ ।।૧૧।।

ભક્ત સેસો વણાર ને પ્રાગ, હઠી ડોસે કર્યો કુસંગ ત્યાગ ।

કોળી ભક્ત વાંસો અજોભાઇ, વાઘા વસતાદિ ભક્ત કેવાઇ ।।૧૨।।

દેવજાતિ એક જીજીબાઇ, કહીએ ભક્ત કમિયાળા માંઇ ।

દ્વિજ ભક્ત ઓધ્ધવજી કહીેએ, હરિભાઇ પીતાંબર લહીએ ।।૧૩।।

પુરૂષોત્તમ નાનજી નામ, જેઠો જાદવજી પ્રભુરામ ।

મેઘજી આદિ ભક્ત છે ભાઇ, દ્વિજભક્ત એક ભાણીબાઇ ।।૧૪।।

કણબી ભક્ત જેરાજ દેવજી, પછમમાં લુવાર ભાઇજી ।

ક્ષત્રિ રૂગનાથજી હરિજન, કરે ફેદરે હરિભજન ।।૧૫।।

દ્વિજ નારાયણજી જેઠો જન, ક્ષત્રિ ગજોજી એ છે પાવન ।

એહ આદિક ભક્ત ભણિયે, ખરા જન ખસતે ગણિયે ।।૧૬।।

ગજો વિસો રવો છે ગઢવી, દેવુબાઇને ભગતિ ભાવી ।

ક્ષત્રિભક્ત કાકોભાઇ કહીએ, માનોભાઇ હઠિભાઇ લહીએ ।।૧૭।।

જાઇભાઇ દુદોભાઇ જન, ભક્ત મશરૂ આદિ પાવન ।

દ્વિજભક્ત જગો શિવરામ, કણબી રગનાથ રોજકે ગામ ।।૧૮।।

ક્ષત્રિ સુજોજી નાથોજી નામ, ચારણ જેઠો બનુબા અકામ ।

ભક્ત ભીમ ને આશો સુતાર, ખરા ભક્ત ખરડ્ય મોઝાર ।।૧૯।।

ચોકડિયે હરખો હરિજન, કોળી કુળે સહિત પાવન ।

ક્ષત્રિભક્ત ખેતોજી જામોજી, રૂડા રાજોભાઇને ખોડોજી ।।૨૦।।

હોથીભાઇ નાનજીભાઇ જાણો, શેઠ જેઠો ગગો પરમાણો ।

દ્વિજ હરિશંકર અંબારામ, એહાદિ જન ઝિંઝર ગામ ।।૨૧।।

શેઠ વજો ને નરસૈદાસ, ધનો સુતાર ધંધુકે વાસ ।

ક્ષત્રિભક્ત મુળુભીમ જાણ, કણબી જેઠો સુતાર પંચાણ ।।૨૨।।

દ્વિજ વીરો દલો દાજી કહીએ, આણંદાદિ ભક્ત દ્વિજ લહીએ ।

ભક્ત કુબેર બેચર સોની, ખડોલમાં રેણાક એહુની ।।૨૩।।

ભક્ત ભાટ છે વખતો નામ, રૂડો ભક્ત છે રાયકે ગામ ।

દ્વિજ ભક્ત છે તુલજારામ, બાઇ ગલાલ અડવાલ્ય ગામ ।।૨૪।।

હરિભક્ત છે દ્વિજ બેચર, ભજે પ્રભુ રહે રંગપર ।

ક્ષત્રિ હલુભાઇ હરિજન, ભક્ત જમાલપર પાવન ।।૨૫।।

ક્ષત્રિ રયો મેઘો અરજણ, વાઘો જેસંગ ભીમ સુજાણ ।

કમો હરખો ને વશરામ, દ્વિજ કુબેર ગાંગજી નામ ।।૨૬।।

ચારણ ભક્ત ભાવી ભગવાન, જન રતનજી ને આયદાન ।

સોની કૃષ્ણાદિ ભક્ત કહેવાય, વસે ગામ તે બળોલ્યમાંય ।।૨૭।।

સોની ભક્ત ગોકુળ હડાળે, દ્વિજ કેશવજી વ્રત પાળે ।

દ્વિજભક્ત છે હરજીવન, કોળી નાનજી ભક્ત પાવન ।।૨૮।।

ચારણ અજો રહે બગોદરે, ભલી ભક્તિ પ્રભુજીની કરે ।

ભક્ત ભાટ આધાર છે રૂડો, ગજો ગોરો ખરો જન ખોડો ।।૨૯।।

ખત્રિ ભક્ત ચેલો નથુભાઇ, કૃષ્ણ સઇ જવારદ માંઇ ।

દેવજાતિ ભક્ત મઘુબાઇ, દ્વિજ મેઘજી સરગવાળા માંઇ ।।૩૦।।

ભક્ત ભરવાડ સગરામ, સારો ભક્ત એ સમાણિ ગામ ।

હરિભક્ત સોની હિરો એક, નથુ દેવચંદ દો વણિક ।।૩૧।।

દ્વિજ માદેવ દયાળ કાનો, નથુ ખત્રિ બોરૂમાંહિ માનો ।

રાઘવજી પીતાંબર ભાઇ, શા મોરાર મોટી બોરૂમાંહિ ।।૩૨।।

કાશીદાસ ને કૃષ્ણ વણિક, ક્ષત્રિભક્ત ભાઇજી છે એક ।

કહીએ ભક્ત તે કૃષ્ણ સુતાર, વસે જન જાખડા મોઝાર ।।૩૩।।

હરિભક્ત ભલુજી ચારણ, ક્ષત્રિ તેજો પથો વટાંમણ ।

ક્ષત્રિભક્ત સુજોજી બાદર, ખોડો જેઠી અલુ ઉજાગર ।।૩૪।।

દ્વિજ ભગવાન વલ્લભ નામ, જગજીવન ને રાજારામ ।

સોની ભક્ત છે ભૂખણભાઇ, હરિજન એક જીવીબાઇ ।।૩૫।।

ભક્ત વોરો અશમાલ એક, વસે કઉંકે ન મુકે ટેક ।

ભક્ત ભાટ છે રાઇજી નામ, વસે દાસ પિસાવાડે ગામ ।।૩૬।।

ક્ષત્રિભક્ત નાથો ને સજાણ, ભનો રાજો વેજલકે જાણ ।

ક્ષત્રિભક્ત ગોપાળજી કહીએ, ભીમજી ને પથોભાઇ લહીએ ।।૩૭।।

હિરો હરભમ ભગવાન, વર્સો બાદર રૂપો નિદાન ।

એહ આદિ ક્ષત્રિ બહુ ભાઇ, હર્જીબા અજુબા અંબાબાઇ ।।૩૮।।

દ્વિજ પુરૂષોત્તમ વજેરામ, ભક્ત ચારણ બાપુજી નામ ।

ઠાર બેચર ગણેશ લુવાર, એહ આદિ તે કોઠ્ય મોઝાર ।।૩૯।।

કણબી ભક્ત હરજી કહેવાય, ભજે હરિ વાલથેરામાંય ।

દ્વિજભક્ત નારાયણજી નામ, રેવાશંકર સેવકરામ ।।૪૦।।

મહાશંકર ભક્ત ભાણજી, શિવબાયે લીધા હરિ ભજી ।

અવલ પુતળીબાઇ વણિક, ભજયા હરિ વજે ગ્રહિ ટેક ।।૪૧।।

એહ આદિ બાઇ ભાઇ કંઇ, ભજે પ્રભુ ધોળકામાં રઇ ।

દેવજાતિ કહીએ ડોસોભાઇ, વસે ભક્ત તે વાસણામાંઇ ।।૪૨।।

કણબી જીતબાઇ હરિજન, ગામ ચરોડે ભક્ત પાવન ।

કણબી ભક્ત કાશીદાસ નામ, વસે દાસ કાશીદરે ગામ ।।૪૩।।

ક્ષત્રિભક્ત મોટા મોડભાઇ, વસે ગામ મોડાસરમાંઇ ।

શેઠ કલ્યાણ ખોડો ભગત, અવલ વિછિયાવ્યે મુગત ।।૪૪।।

ક્ષત્રિ નથુ નારાયણ જીજી, ગામ સાણંદમાં ભક્ત મુળજી ।

ક્ષત્રિબાપુ તેજો જેઠિભાઇ, મોટાં ભક્ત ફઇબા ને બાઇ ।।૪૫।।

ફુલીબા ફુલજીબા ને ગલી, દ્વિજ રાઇ નાથી ને અવલી ।

રાજબાઇ દ્વિજ જીવરામ, ચારણ ભક્ત હરિબાઇ નામ ।।૪૬।।

ભરવાડ ભક્ત એક લાલો, જેને લાગ્યો સતસંગ વહાલો ।

રંગા મૈયારી જવન સલામ, એહાદિ જન મછિયાવ્ય ગામ ।।૪૭।।

ક્ષત્રિભક્ત જીવોજી અલુજી, ઘોડજી કાંધોજી ને દલુજી ।

દાસ કલ્યાણ ને હીરબાઇ, બેચર લુવાર દદુકામાંઇ ।।૪૮।।

ભક્ત સુતાર કલો અમલ, કોળી ગણેશ ભક્ત રહે થલ ।

વનો દાસ દયાળ સોનાર, કોળી કલુ ધોલેરા મોઝાર ।।૪૯।।

ભક્ત લુવાણો રણછોડ નામે, ક્ષત્રિ વરસોજી ડુભાલી ગામે ।

એક પુંજો સોની હરિજન, ભજે ઝાંપ્ય ગામે ભગવન ।।૫૦।।

ભક્ત વણિક હરજીવન, કરે મોરાર હરિભજન ।

હરિભક્ત કોળી રામબાઇ, એહ આદિ બલદાણામાંઇ ।।૫૧।।

ભક્ત એક દ્વિજ નંદરામ, ભજે હરિ રહે મિટાલ્ય ગામ ।

ક્ષત્રિભક્ત કસિયોજી કહીએ, વેજો સાદુલ ગોકળી લહીએ ।।૫૨।।

શેઠ નાથાદિ જન સુંદર, કાજુ ભક્ત રહે કાણોતર ।

સારા ભક્ત છે શિયાળમાંઇ, શેઠ માધો લાધો ઘેલોભાઇ ।।૫૩।।

જેઠા આદિ વણિક ઉદાર, જેણે રાજી કીધા છે મોરાર ।

ક્ષત્રિ રતનજી જેસો વળી, રૂપો વરજાંગ છે ગોકળી ।।૫૪।।

એહાદિ ભક્ત બીજા છે બહુ, વસે ગામ શિયાળ્યમાં સહુ ।

ઘણા દેશ ઘણાં ગામ નામ, ભજી હરિ પામ્યા પરમધામ ।।૫૫।।

હરિજનનાં નામ અપાર, એક જીભે ન હોય ઉચ્ચાર ।

કહિ કહિ કિયાં લગી કહીએ, અપારનો પાર કેમ લહીએ ।।૫૬।।

પૂર્વછાયો-

અપાર જીવ ઓધરે, જીયાં પ્રકટ પુરૂષોત્તમ ।

કવિ કેમ કથી શકે, જેને નેતિ કહે નિગમ ।।૫૭।।

હરિ હરિજન ગાતાં, પતિત પાવન થાય ।

સુણતાં જશ શ્રવણે, વળી કોટી કર્મ કપાય ।।૫૮।।

કાન પવિત્ર જે કથા સુણતાં, જીભા પવિત્ર ગાતાં જે જશ ।

એવો કોણ અભાગિયો, કહેતાં સુણતાં કરે આળસ ।।૫૯।।

માટે વિચારી મનમાં, કર્યો આદર નામ ઉચ્ચાર ।

સદમતિ સહુ સાંભળો, કહું નામ કાંઇક નિરધાર ।।૬૦।।

ઇતિ શ્રીમદેકાન્તિકધર્મ પ્રવર્તક શ્રીસહજાનંદસ્વામિ શિષ્ય નિષ્કુળાનંદમુનિ વિરચિતે ભક્તચિંતામણિ મધ્યે ભાલદેશના હરિજનનાં નામ કહ્યાં એ નામે એકસો ને અઢારમું પ્રકરણમ્ ।।૧૧૮।।