ભુજ - શ્રી નરનારાયણ દેવ નુતન મંદિર મહોત્સવ

Submitted by Dharmesh Patel on Sun, 19/07/2009 - 9:39am

ભુજ - શ્રી નરનારાયણ દેવ નુતન મંદિર મહોત્સવ  ૧૫ થી ૨૩ મે ૨૦૧૦

મહોત્સવની વેબસાઈટ www.bhujdham.org www.shreeswaminarayanmandirbhuj.org

કાર્યક્રમની રૂપરેખા - તમે કેવી રીતે મદદ કરી શકો - તસ્વીર - ડાઉનલોડ -

Shree Swaminarayan Mandir Bhuj
Opp. City Police Station
Bhuj-Kutch
Phone     +91 (0)2832 253231, 250231, 250331, 257331
Fax     +91 (0)2832 250131
Email     info@bhujdham.com