માગસર સુદ-11 મોક્ષદા એકાદશી. શ્રીમદ ગીતા જયતી. ધનુરમાસ પ્રારંભ

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 30/09/2010 - 7:13pm