ભાદરવા સુદ - ૬ - લલીતા છઠ્ઠ

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 07/09/2010 - 6:44pm

ભાદરવા સુદ - ૬ - લલીતા છઠ્ઠ